การเขียนถือว่าเป็นงานศิลป์อย่างไร

Writer

การเขียนนั้นถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป เพราะในประเทศไทยเองนั้นได้มีการใช้กฎบังคับให้นักเรียนต้องเรียนจบอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือชั้นมอสาม ดังนั้นผู้คนในประเทศจึงสามารถอ่านออกเขียนได้ และแน่นอนว่าทุกคนชาวไทยนั้นสามารถเขียนหนังสือได้ และการเขียนยังถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราสามารถถ่ายทอดการบรรยายถ้อยคำออกไป โดยผ่านปลายปากกากลายเป็นตัวหนังสือที่เรียงร้อยกันอยู่บนหน้ากระดาษ ซึ่งงานเขียนถือว่าเป็นงานศิลป์มีดังต่อไปนี้

Writer
1.    เป็นงานวรรณกรรมทางด้านงานเขียน เนื่องจากการเขียนนั้นถูกจัดอยู่ในศิลปะแขนงวรรณกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ รวมถึงการเขียนบทกวี เขียนกลอน การแต่งเพลง หรือแม้กระทั่งบทความต่างๆ หรืองานเขียนหนังสือทั่วไปนั้นก็นับได้ว่าเป็นงานวรรณกรรมทั้งสิ้น รอทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์มาก่อนทำการใช้ปากกาวาดบรรยายธรรมออกไป จนเกิดเป็นข้อความที่ผ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนออกมา

2.     เป็นงานที่ใช้ทักษะความคิดที่ต้องร้อยเรียงถ้อยคำผ่านการเขียน ซึ่งการเขียนที่ดีมีคุณภาพนั้นไม่ใช่ว่าจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ แต่จะต้องมีการคิดนึกเพื่อตกผลึกคำออกมาให้ได้คำที่คล้องจองหรือเป็นคำที่สละสลวยมากเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นงานเขียนประเภทใดและต้องการความละเอียดหรือเป็นทางการมากน้อยเท่าใดด้วย ซึ่งข้อนี้เองจะทำให้รูปแบบของงานเขียนออกมาแตกต่างกัน

3.    การเขียนตัวอักษรผ่านลายมือ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์เหมือนในปัจจุบันนี้ การเขียนจึงนับได้ว่าเป็นงานศิลป์ เนื่องมาจากจะต้องมีการดีไซน์ตัวอักษรเฉพาะตนหรือที่เราเรียกกันว่าลายมือนั่นเอง ซึ่งทำให้แต่ละคนนั้นมีลายมือเฉพาะส่วนบุคคลไม่สามารถเทียบหรือเหมือนกันได้ ซึ่งหากจะปลอมลายมือนั้นก็อาจจะทำได้แต่ถ้าหากพิสูจน์กันแล้วจริงๆ ก็จะไม่สามารถมีใครเทียบลายมือกันได้อย่างแนบเนียน ดังจะเห็นได้จากงานเอกสารสำคัญใดๆ ก็ตาม นอกจากจะมีการพิมพ์ข้อความเป็นตัวหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วนั้น การเซ็นต์ลายเซ็นต์ท้ายเอกสารก็ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด นั่นเป็นเพราะว่าศิลปะลายมือของแต่ละบุคคลนั้นมีลายเส้นที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน จึงทำให้มีการตรวจสอบได้ง่ายหากมีการปลอมลายเซ็นต์เกิดขึ้นนั่นเอง

ซึ่งจากที่กล่าวมานี้การเขียนถือว่าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ความอ่อนช้อยในการลงมือเขียน และความคิดสร้างสรรค์ที่มีในตัวผู้เขียนถ่ายทอดเป็นเรื่องราวโดยผ่านตัวหนังสือเหล่านั้นให้ผู้อ่านได้อ่าน และมีจินตนาการร่วมไปกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึงผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจเจตนารมย์อันแท้จริงของผู้เขียนได้นั่นเอง ซึ่งในบางครั้งนักเขียนที่เก่งแล้วนั้นจะแฝงความหมายเบื้องลึกเอาไว้ให้ผู้อ่านได้คิดวิเคราะห์กัน ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์ศิลปะด้านนี้ไว้ด้วยการหันมาอ่านหนังสือกันเพิ่มขึ้นจะดีที่สุด