วิธีการเข้าถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม สะท้อน ความเชื่อ แนวปฏิบัติ ค่านิยมของแต่ละสังคม ซึ่งแน่นอนว่าคนที่อยู่ในระบบสังคม  เชื้อชาติ และมีการนับถือศาสนาย่อมมีรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อเรามองออกไปที่โลกภายนอกจะรู้ว่าตัวเรานั้นเล็กนิดเดียว สิ่งที่เราเชื่อและปฏิบัติอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นบรรทัดฐานใดๆของโลกที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยกตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรมของคนในประเทศเดียวกัน แต่ต่างภูมิภาคก็ยังมีขนมธรรมเนียมในการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาจเหมือนในในหลักใหญ่แต่ย่อมมีความเฉพาะในหลักปฏิบัติย่อย

มิพักกล่าวถึงโลกกว้างใยนี้ที่มีผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ วัฒนธรรมย่อมมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอน วัฒนธรรมในภูมิภาคหนึ่งที่ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม อาจขัดต่อหลักความเชื่อ แนวปฏิบัติของชนชาติอื่น การเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การที่สามารถเข้าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อมจะมีสันติสุข   การพยายามทำให้วัฒนธรรมของตนเองนั้นเป็นใหญ่ และแสดงความความขัดแย้ง เหยียดหยาม  ดูถูกวัฒนธรรมอื่น จะนำไปสู่ความรุนแรง กรณีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่ เป็นประวัติศาสตร์ของโลกนี้ อาทิ   ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ  ความขัดแย้งทางด้านศาสนา  และ ความขัดแย้งทางด้านอารยธรรรม  นำมาซึ่งความเกลียดชัง และ ก่อให้เกิดสงครามขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

วิธีการเข้าถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ในโลกยุคสมัยใหม่การเปิดรับวัฒนธรรมต่างถิ่นมีมากขึ้น ด้วยแนวคิดพื้นฐานในเรื่องสิทธิมนุษย์ชนและการให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   พรมแดนของวัฒนธรรมได้เปิดตัวให้คนต่างถิ่นเข้าไปเรียนรู้และอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมใหม่ๆได้มากขึ้น สื่อมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยในการนำเสนอวัฒนธรรมต่างๆในมุมมองที่หลากหลาย

เมื่อมนุษย์คนหนึ่ง ได้พาตัวเองและระบบความเชื่อของตนเองไปอยู่ในดินแดนที่ต่างวัฒนธรรม สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือ Culture Shock นั้นเป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว เมื่อเริ่มการใช้ชีวิตในต่างประเทศจะพบว่ามีวัฒนธรรม วัน ทัศนคติของคนรอบๆตัว กลายเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย  จึงต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงและจัดการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลง วิธีที่จะทำให้เข้าถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม สามารถทำได้ดังนี้

ทันทีที่มาถึงสถานที่ใหม่ๆ จงเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ มองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น  ปรับตัวเข้าหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป สักพักจะเริ่มมรความรู้สึกว่าการแปลกถิ่นเริ่มจางหายไปและสถานที่ใหม่เริ่มกลายเป็นบ้านมากขึ้น  เริ่มมองโลกในเชิงบวกมากขึ้น  สนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆไปแล้ว จะสามารถพูดคุยกับคนแปลกหน้าในสังคมใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขินหรือกลัว และรู้สึกคุ้นชินกับกิจวัตรประจำวันแบบใหม่ได้ในที่สุด

ระยะเวลาในการปรับตัวของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ตลอดช่วงเวลาในการปรับตัวนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไป หากมีปัญหาที่แก้ไม่ตกการขอคำแนะนำการผู้ดูแลหรือจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจ บคคลเหล่านี้จะเป็นผู้นำทางคุณเข้าถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ดีขึ้น