มารยาทในการเข้าสังคม

คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณเป็นคนที่น่าคบหาและหน้าชื่นชมก็คือ การมีมารยาทในการเข้าสังคม ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาดี มีฐานะมั่นคง คุณก็สามารถสร้างคุณค่าและความน่าสนใจในตัวเองได้ มารยาทในการเข้าสังคมที่ควรปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัย มีดังนี้

มารยาทในการวางตัว ให้อยู่ในความมีความอดทน ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าว อวดรู้ อวดฉลาด อวดมั่งมี และไม่ควรตีตัวเสมอผู้ใหญ่ รู้จักประมาณตน โดยไม่ทำตัวเองให้เด่น เรียกร้องให้คนอื่นสนใจ หรือสร้างจุดสนใจในตัวเรามากเกินไป

มารยาทในการพูดจา  ควรพูดจาดีโดยไม่ทักทายปราศรัยกับคนด้วยคำพูดที่จะทำให้คนเขาเกิดความอับอายในสังคม และไม่คุยเสียงดัง หรือยักคิ้วหลิ่วตาทำท่าทางประกอบจนทำให้เสียบุคลิกภาพได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์รุนแรง ไม่พูด และแสดงกิริยาประชดประชัน หรือส่อเสียด

มารยาทในการแสดงอิริยาบถ เช่น เมื่อเราได้ยินเสียงเพลงก็ไม่ควรเขย่าตัว กระดิกเท้า หรือเคาะจังหวะโดยไม่เลือกสถานที่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นอาการของคนที่ไม่ควบคุมอิริยาบถ และไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ รู้จักการการสำรวมกิริยาเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ขณะที่เดินผ่านผู้ใหญ่ให้ก้มตัวพองาม หรือหากผู้ใหญ่กำลังเดินไม่ควรวิ่งตัดหน้า ควรหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อน หรือไม่ควรเดินผ่านกลางขณะที่ผู้ใหญ่กำลังพูดกัน

มารยาทในการเข้าสังคม

มารยาทในการแสดงความความมีน้ำใจไมตรีอันดีอย่างจริงใจต่อกัน มีความเอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรี  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอาใจใส่ทุกข์สุขของผู้เกี่ยวข้อง  ช่วยเหลือผู้อื่น ยังประโยชน์แก่ผู้อื่น

มารยาทในการเข้าสังคมยังสามารถแสดงออกมาในแต่ละโอกาสที่แตกต่างกัน ในกรณีของการไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นส่วนรวม อาทิ มารยาทในการชมภาพยนตร์  ควรปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  ไม่นำเท้าวางบนเก้าอี้หรือดันแถวด้านหน้า  ไม่ควรถอดรองเท้าในโรงภาพยนตร์  ไม่เสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่นั่งผิดที่นั่ง

มารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น ไม่ส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร  ควรตักอาหารคำเล็ก ๆ ไม่เลือกตักเฉพาะอาหารที่ชอบ  ไม่บ่นเมื่ออาหารไม่ถูกปาก  ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ตัวเองอยากให้รับประทาน  พยายามพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารบ้าง ไม่กล่าวหรือนินทาใครขณะรับประทานอาหารไม่กระดิกเท้า หรือเคาะโต๊ะไม่สูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง

มรรยาทในการชมกีฬา สามารถแสดงออกโดย การให้เกียรตินักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และผู้ชมกีฬาด้วยกันเอง  ควรนั่งอยู่ในที่ที่มีการจัดเตรียมไว้  ไม่ส่งเสียงอันเป็นการรบกวนสมาชิกของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน ไม่แสดงอาการยั่วยุ ส่งเสริมนักกีฬาในทางที่ผิด  ไม่ขว้างปาสิ่งของหรือวัตถุใดๆ อันเป็นอันตรายลงในสนามแข่งขัน ยอมรับผลการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินด้วยใจเป็นธรรม  และร่วม แสดงความยินดีกับผู้ชนะ

การแสดงมารยาทที่ดีเมื่อเข้าสังคม นั้นจะเป็นการเปิดทางให้คุณเป็นคนที่ได้รับความชื่นชมและได้รับเกียรติกลับคืนมา หากทุกคนมีมารยาทที่ดีให้กัน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันย่อมเป็นไปในทางที่ดี